ლიფტიანი ბოძის მთავარი (ზედა) კომპონენტები :

 1. საკეტი სისტემა  – „ პროჟექტორების დამაკავშირებელი წრე კეტავს ბოძის ზედა სისტემას და უზრუნველყოფს თოკებიდან სიმძიმის აღებას“.
  1. თვითმფრინავისმაფრთხილებელი (პარკირების) ნათურა (მისი უზრუნველყოფა ხდება არა სისტემის კომპონენტიდან, არამედ გარედან).
  1. მეხამრიდი (სისტემასთან ერთად მოცემულია მარტივი ღერძი, არ შეიძლება გამოყენებულ იქნეს,როგორც აქტიური მეხამრიდი).
 2. ზოგადად, ეს არის პოლიგონის გალვანიზებული ბოძი,რომელიც ფართო ტერიტორიების განათებისათვის გამოიყენება. მომხმარებლის მოთხოვნის საფუძველზე შესაძლებელია წარმოებულ იქნას მხოლოდ ერთი ცალი 12 მტ-მდე პროდუქტი. წარმოება ხდება მისი დამონტაჟების ადგილის, ტრანსპორტირების გათვალისწინებით.სტატიკურიდიზაინიმომზადებულია”ASCE სახელმძღვანელო 72 „  საერთაშორისოსტანდარტის -ისშესაბამისად.
 • პროდუქციაშეიძლებადამზადდესჩვენიდიზაინითანთქვენსმიერგამოგზავნილივიზუალურივერსიით. პროჟექტორის სარემონტო სამუშაოების გამარტივების მიზნით, იგი დამზადებულია პორტატული კიბით, Z კიბით, დაცვის რკალით, კაბინით ან პლატფორმით.
 • პროჟექტორის ბოძები მისი დამონტაჟების ადგილის გათვალისწინებით მზადდება ცალმხრივი, ორმხრივი ან /და წრიული პლატფორმის სახით.
 • იმისთვის,რომ პროჟექტორის ბოძები იყოს გამძლე კოროზიისა და დაჟანგვის წინააღმდეგ, წარმოებისას ხორციელდება TS EN 914 – ISO 1461 სტანდარტების მიხედვით ცხლად გალვანიზების პროცედურები.
 • მოთხოვნის შესაბამისად,შეიძლება გამოყენებულ იქნას გალვანიზებულ ზედაპირზე სასურველი RAL-ის  კოდის ელექტროსტატიკური ფხვნილი საღებავი ან სველი საღებავი.
 • ზოგადად, ესარისპოლიგონისგალვანიზებულიბოძი,რომელიცფართოტერიტორიებისგანათებისათვისგამოიყენება. მომხმარებლისმოთხოვნისსაფუძველზეშესაძლებელიაწარმოებულიქნასმხოლოდერთიცალი 12 მტ-მდეპროდუქტი. წარმოებახდებამისიდამონტაჟებისადგილისადატრანსპორტირებისგათვალისწინებით. სტატიკურიდიზაინიმომზადებულია “ASCE სახელმძღვანელო  72 „  საერთაშორისოსტანდარტის -ისშესაბამისად.
 • პროდუქციაშეიძლებადამზადდესჩვენიდიზაინითანთქვენსმიერგამოგზავნილივიზუალურივერსიით. პროჟექტორისსარემონტოსამუშაოებისგამარტივებისმიზნით, იგიდამზადებულიაპორტატულიკიბით, Z კიბით, დაცვისრკალით, კაბინითანპლატფორმით.
 • პროჟექტორისბოძებიმისიდამონტაჟებისადგილისგათვალისწინებითმზადდებაცალმხრივი, ორმხრივიან /დაწრიულიპლატფორმისსახით.
 • იმისთვის,რომპროჟექტორისბოძებიიყოსგამძლეკოროზიისადადაჟანგვისწინააღმდეგ, წარმოებისასხორციელდება TS EN 914 – ISO 1461 სტანდარტებისმიხედვითცხლადგალვანიზებისპროცედურები.
 • მოთხოვნისშესაბამისად,  შეიძლებაგამოყენებულიქნასგალვანიზებულზედაპირზესასურველი RAL-ისკოდისელექტროსტატიკურიფხვნილისაღებავიანსველისაღებავი.

საჭიროებისა და მოთხოვნის შემთხვევაში, შესაძლებელია ძირითადი სტატიკური კალკულატორისა და ფართობის განათების კალკულატორის მომზადება, ამ მხრივ მომსახურების გაწევა.EMCİ ინდუსტრიული პროჟექტორების (განათების)  ბოძების წარმოებაში ფლობს მრავალ  ხარისხისა და მენეჯმენტის სერტიფიკატს, მათ შორის TSE- ის სერთიფიკატებს.

Yorumlar kapatıldı.