პროჟექტორისბოძებიუსაფრთხოებისკიბით

 • ზოგადად, ესარისპოლიგონისგალვანიზებულიბოძი,რომელიცფართოტერიტორიებისგანათებისათვისგამოიყენება. მომხმარებლისმოთხოვნისსაფუძველზეშესაძლებელიაწარმოებულიქნასმხოლოდერთიცალი 12 მტმდეპროდუქტი. წარმოებახდებამისიდამონტაჟებისადგილის, ტრანსპორტირებისგათვალისწინებით. სტატიკურიდიზაინიმომზადებულია “ASCE სახელმძღვანელო  72 „  საერთაშორისოსტანდარტისისშესაბამისად.
 • პროდუქციაშეიძლებადამზადდესჩვენიდიზაინითანთქვენსმიერგამოგზავნილივიზუალურივერსიით. პროჟექტორისსარემონტოსამუშაოებისგამარტივებისმიზნით, იგიდამზადებულიაპორტატულიკიბით, Z კიბით, დაცვისრკალით, კაბინითანპლატფორმით.
 • პროჟექტორისბოძებიმისიდამონტაჟებისადგილისგათვალისწინებითმზადდებაცალმხრივი, ორმხრივიან /დაწრიულიპლატფორმისსახით.
 • იმისთვის,რომპროჟექტორისბოძებიიყოსგამძლე (მედეგი) კოროზიისადადაჟანგვისწინააღმდეგ, წარმოებისასხორციელდება TS EN 914 – ISO 1461 სტანდარტებისმიხედვითცხლადგალვანიზებისპროცედურები.
 • მოთხოვნისშესაბამისადშეიძლებაგამოყენებულიქნასგალვანიზებულზედაპირზესასურველი RAL-ისკოდისელექტროსტატიკურიფხვნილისაღებავიანსველისაღებავი.

გამოყენების ადგილები :

 •  სპორტული მოედნები
 • ავტოსადგომები
 • საავტომობილო გზები
 • გზაჯვარედინები
 • აეროპორტები
 • ქალაქის მოედნები
 • სპორტული დარბაზები
 • ღია ტერიტორიები
 • ქალაქის მოედნები
 • ბენზინგასამართი სადგურები

Yorumlar kapatıldı.