პროჟექტორის ბოძი პორტატული კიბით

ზოგადად, ესარისპოლიგონისგალვანიზებულიბოძი,რომელიცფართოტერიტორიების განათებისათვისგ ამოიყენება. მომხმარებლისმოთხოვნისსაფუძველზეშესაძლებელიაწარმოებულიქ ნასმხოლოდერთიცალი 12 მტ-მდეპროდუქტი. წარმოებახდებამისიდამონტაჟებისადგილის, ტრანსპორტირებისგათვალისწინებით. სტატიკურიდიზაინიმომზადებულია “ASCE სახელმძღვანელო  72 „  საერთაშორისოსტანდარტის -ისშესაბამისად.
·         პროდუქციაშეიძლებადამზადდესჩვენიდიზაინითანთქვენსმიერგამოგზავნი ლივიზუალურივერსიით. პროჟექტორისსარემონტოსამუშაოებისგამარტივებისმიზნით, იგიდამზადებულიაპორტატულიკიბით, Z კიბით, დაცვისრკალით, კაბინითანპლატფორმით.
·         პროჟექტორისბოძებიმისიდამონტაჟებისადგილისგათვალისწინებითმზადდ ებაცალმხრივი, ორმხრივიან /დაწრიულიპლატფორმისსახით.
·         იმისთვის,რომპროჟექტორისბოძებიიყოსრეზისტეტნტული კოროზიისადადაჟანგვისწინააღმდეგ, წარმოებისასხორციელდება TS EN 914 – ISO 1461 სტანდარტებისმიხედვითცხლადგალვანიზებისპროცედურები.
·         მოთხოვნისშესაბამისად,  შეიძლებაგამოყენებულიქნასგალვანიზებულზედაპირზესასურველი RAL- ისკოდისელექტროსტატიკურიფხვნილისაღებავიანსველისაღებავი.

Yorumlar kapatıldı.